Voorontwerp Wet Overgang van Onderneming in Faillissement

Voorontwerp Wet Overgang van Onderneming in Faillissement

Op 29 mei 2019 is het voorontwerp voor de Wet Overgang van Onderneming in Faillissement in consultatie gegaan. Het voorontwerp ziet op een vrij specifieke situatie, namelijk een onderneming die failliet gaat, waarna deze (simpel gezegd) door een andere partij wordt voortgezet. In het voorontwerp wordt geregeld wat er gebeurt met de werknemers van de failliete onderneming; verliezen zij hun baan of komen de werknemers in dienst bij degene die de onderneming in het faillissement overneemt en voortzet?

Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het voorontwerp.

Inspiegelingsmethode

Uitgangspunt van het voorontwerp is dat werknemers die ten tijde van de faillietverklaring in dienst zijn bij een onderneming, in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij degene die de onderneming in het faillissement overneemt en voortzet (hierna: de verkrijger). Deze ‘overgang van onderneming’ zelf kan voor de verkrijger geen reden zijn om de werknemers niet in dienst te nemen. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, is het de verkrijger toegestaan minder werknemers over te nemen. Maar welke werknemers gaan in dat geval dan niet mee over? Voor de beantwoording van die vraag heeft het voorontwerp de zogenaamde ‘inspiegelingsmethode’ in het leven geroepen. Deze methode houdt het volgende in.

Als er binnen een categorie onderling uitwisselbare functies arbeidsplaatsen behouden blijven, komt per leeftijdsgroep binnen die categorie de werknemer die buiten faillissement als laatste in aanmerking zou komen voor ontslag, als eerste in aanmerking voor een baan bij de verkrijger. Daarbij gaat het om functies die 1) met elkaar vergelijkbaar en 2) gelijkwaardig zijn. Als die werknemer de baan niet aanvaardt, moet de verkrijger de werknemer die daarna als laatste voor ontslag in aanmerking zou zijn gekomen als eerste een baan aanbieden en zo verder.

Het voorontwerp maakt het overigens mogelijk om als verkrijger de inspiegelingsmethode niet te hanteren, maar dat wordt wel moeilijk gemaakt. Afwijken is namelijk alleen mogelijk bij toestemming van de rechter-commissaris, de toezichthouder op het beheer en de vereffening van de failliete onderneming. Die toestemming krijgt een verkrijger alleen indien hij in een ondernemingsplan aannemelijk maakt dat de toepassing van een andere methode noodzakelijk is, en die alternatieve methode transparant, proportioneel, objectief en niet-discriminerend is voor het bepalen van de volgorde waarin werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen.

Schulden die niet overgaan

Als een onderneming failliet gaat, kan het heel goed zijn dat de werknemers van die onderneming nog bepaalde bedragen moeten ontvangen van hun failliete werkgever. Vraag is of dergelijke werknemers de bedragen die zij nog tegoed hebben, kunnen vorderen van hun nieuwe werkgever na een overgang van onderneming. Onder het huidige recht is dat nog wel het geval. In het eveneens nieuw voorgestelde (en nog niet aangenomen) artikel 7:666b lid 7 van het Burgerlijk Wetboek staat echter dat de schulden van de gefailleerde werkgever die het gevolg zijn van arbeidsovereenkomsten en al voor de faillietverklaring bestonden, bij de overgang van onderneming niet mee overgaan op de verkrijger. Maar welke bedragen kunnen werknemers na de overgang van onderneming nou eigenlijk niet (meer) vorderen van hun nieuwe werkgever?

Het wetsontwerp omvat een (onvolledige) opsomming van de schulden waar het hier om gaat. In ieder geval gaat het om schulden die de failliete werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer verschuldigd is. Te denken valt aan achterstallig loon, nog verschuldigde vergoedingen voor vakantie en verlof of andere contractueel overeengekomen financiële aanspraken (bijvoorbeeld bonussen, toeslagen en onkostenvergoedingen). Daarnaast betreft het ook aan derden (zoals een Pensioenfonds) verschuldigde bedragen ten behoeve van de werknemer die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. Bedoeling is dat deze opsomming in overleg met de praktijk nog nader wordt uitgewerkt in een checklist.

Tijdens de consultatieperiode kan iedereen reageren op dit nieuwe voorstel, zodat alle reacties bijdragen aan een verbetering van het voorontwerp. De uiteindelijke wet die (eventueel) wordt aangenomen, kan er dus nog anders uit gaan zien. Reacties kunnen worden ingediend via https://www.internetconsultatie.nl/overgang_van_onderneming_in_faillissement De consultatie eindigt op 31 augustus 2019.

Vragen over een faillissement, een overgang van onderneming of de rechten van werknemers tijdens die processen? Neem gerust contact op met Rolf Hebbink.

Facebooktwitterlinkedinmail